thumnail-luat-dat-dai.png

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thông tin về quyền sử dụng đất
  • Nguyên tắc sử dụng đất
  • Phân loại đất đai
  • Quyền của nhà nước đối với đất
  • Chuyển mục đích sử dụng đất
  • Thu hồi, trưng dụng,bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin