Screen Shot 2018-12-27 at 11.17.50 AM.png

Bạn sẽ biết được :

  • Phiếu báo theo Mẫu HK02 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011
  • Phiếu báo để làm thủ tục tách sổ hộ khẩu
  • Phiếu báo để làm thủ tục cấp sổ hộ khẩu mới
  • Phiếu báo để làm đăng ký tạm trú tạm vắng

Tài liệu được cung cấp miễn phí.

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin