hop-dong-mua-ban-nha-dat.png

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thông tin cá nhân của bên A và B
  • Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A
  • Quyền hạn và nghĩa vụ của bên B
  • Tài sản đặt cọc
  • Thời hạn đặt cọc
  • Mục đích đặt cọc

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin